eMail : info@arodis.com

بازی ورق ناپلئون

این بازی (فال) با ورق با ۵۲ کارت انجام میشود

هدف از این بازی

این بازی در ۳ نوبت انجام میشود. در هر نوبت بازیکن سعی‌ می‌کند تا آنجائیکه ممکن است کارت‌ها را در ۱۰ ستون پایین مرتب کند و در صورت امکان به منطقه‌های بالا منتقل کند

info

اگر تمامی‌ ۴ منطقه بالا تکمیل شوند بازی با موفقیت به اتمام میرسد

info

روش بازی

در شروع بازی (نوبت ۱) ۵۲ کارت بر خورده و در بالای میز بازی قرار میگیرند

با شروع بازی کارتها بطور اتوماتیک به ترتیب از سمت چپ به راست بر روی ستون‌های ۱ تا ۱۰ پایین میز قرار داده میشوند


در این مرحله اگر کارتی در ستون اول، دوم ، نهم و دهم قابل انتقال به یکی‌ از ۴ منطقه بالا باشد اینکار بطور اتوماتیک صورت می‌گیرد -- مثال: اگر کارت آس باشد و منطقه‌ای در بالا خالی‌ باشد یا اینکه ۲ لو دل‌ و در یکی‌ از منطقه های بالا آس دل‌ باشد

info

بعد از مرحله توزیع اتوماتیک کارتها

در ۱۰ ستون پایین میز هر کارتی میتواند روی کارت بالاتر خود قرار داده شود -- مثال: ۹ لو پیک روی ۱۰ لو پیک

در ۴ منطقه بالای میز هر کارتی میتواند روی کارت پایین تر خود قرار داده شود -- مثال: ۱۰ لو پیک روی ۹ لو پیک


هر چه بازیکن تعداد بیشتری کارت در ۱۰ ستون پایین زیر همدیگر قرار دهد، احتمال باز شدن بازی (فال) بیشتر میشود


!جاوا اسکریپت فعال نیست

این صفحه اینترنتی برای فعالیت خود به جاوا اسکریپت نیاز دارد

فعال کرد؟ (Browser) چگونه میتوان "جاوا اسکریپت" را در مرورگر

****************

Javascript is not activated!

This website needs javascript to work.

How can you activate the java script in your internet browser?